เงื่อนไขการให้บริการ & นโบบายความส่วนตัว

LIVEBOX IT DEVELOPMENT 

liveboxitdev.com เป็นเพียงผู้จัดทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งให้บริการ ทำเว็บไซต์ สร้างเว็บไซต์ และเว็บสำเร็จรูป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ทุกคน หรือทุกกิจการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองเท่านั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวของกับเนื้อหา รูปภาพ หรือการจำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการของเว็บไซต์แต่อย่างใดทั้งหมด  ดังนั้นทางทีมงาน liveboxitdev.com จึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งทางตรงทางอ้อมโดยเฉพาะเจาะจง หรือ เป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น แต่ทาง Livebox IT  ยินดีให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือและให้ข้อมูลต่าง ๆ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มาตรา 21 ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นจำนวนตามหลักเกณฑ์ที่ รัฐมนตรีประกาศกำหนด เพื่อประโยชน์ทางการค้าจนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นเดือนร้อนรำคาญ และโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับเงื่อนไขการให้บริการ

ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมปฏิบัติตาม นโยบาย และ ข้อตกลง ในการให้บริการของ Liveboxitdev.com ซึ่งบริหารงานโดย บริษัทไลฟ์บ็อกซ์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด  ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมปฏิบัติตาม กฏระเบียบ ที่ออกโดย Liveboxitdev.com ซึ่งมีดังนี้

1.       มีอายุ 15 ปีขึ้น ต้องมีความรับผิดชอบที่ดีต่อ สังคม อินเทอรเน็ต ห้ามไม่ให้สร้างความเสียหาย เดือดร้อนแก่ผู้อื่น ในรูปแบบที่สร้างความรำคาญให้แก่ผู้อื่น ซึ่งข้อมูล และ เนื้อหาที่จะนำมาลงในเว็บไซต์นั้น จะต้องไม่เป็นเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย ที่เป็นการโจมตี สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสนา การโจมตี และสร้างความวุ่นวาย เสื่อมเสีย ให้กับผู้อื่น

2.       หลังจากชำระเงินแล้วรบกวนส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ liveboxit@gmail.com หรือ โทรแจ้งได้ที่ 052-010345  โดยการชื่อ ชื่อโดเมน (ชื่อเว็บไซต์) และ เบอร์โทร ติดต่อกลับ หลังจากที่ บริษัทฯ ได้รับหลักฐานการชำระเงินที่ชัดเจนครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะเปิดการบริการ ให้ทันที ภายใน 2-3 วันทำการ

3.       หากเป็นบริษัทฯ สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3% และต้องส่งเอกสารใบหัก ณ ที่จ่ายมาที่ บริษัทไลฟ์บ็อกซ์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด 85 อาคารภูสรวงเพลส ห้อง 104 ถนนคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0505556003365 หลังจาก บริษัทฯ ได้ใบหัก ณ ที่จ่ายตัวจริงแล้ว บริษัทจึงจะออกใบเสร็จได้

4.       หากจดโดเมนเนมแล้วไม่สามารถเปลี่ยนชื่อโดเมนเนมได้ หากต้องการเปลี่ยนชื่อโดเมนเนมต้องชำระเงินค่าโดเมนเนมมาใหม่ และยืนยันการลบข้อมูลเก่า

5.       ไม่สามารถคืนค่าบริการให้ได้

6.       Liveboxitdev.com จะติดต่อผู้ใช้บริการผ่านทางอีเมล์ที่ผู้ใช้บริการได้สั่งซื้อบนหน้าเว็บ หากต้องการเปลี่ยนผู้ดูแล หรือ อีเมล์ที่ใช้ในการติดต่อ ให้ใช้ อีเมล์ที่สั่งซื้อแจ้งเข้ามา หากไม่สามารถใช้อีเมล์เดิม แจ้งได้ บริษัทฯ อาจจะขอเอกสารเพิ่มเติม

7.       บริการ เว็บสำเร็จรูป นี้ ไม่ใช่ บริการ เว็บโฮสติ้ง ผู้ใช้บริการไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ได้ หากผู้ใช้บริการต้องการอัพโหลดไฟล์ ให้ดูที่บริการ Liveboxitdev.com

8.       ทาง Liveboxitdev.com ไม่เปิดให้บริการกับเว็บไซต์ในลักษณะต่อไปนี้
* เว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย ที่เป็นการโจมตี สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสนา การโจมตี และสร้างความวุ่นวาย เสื่อมเสีย ให้กับผู้อื่น 
* เว็บไซต์ลามก อนาจาร หรือมีแนวโน้มไปในทางลามก 
* เว็บไซต์ที่ให้บริการ bittorent, tracker, online streamming ดาวน์โหลด MP3 ไม่ว่าจะถูกกฏหมายหรือไม่ก็ตาม
* เว็บไซต์ที่สร้างความเสียหาย เดือดร้อน แก่ผู้อื่น เช่น การส่งอีเมล์โฆษณา เว็บไซต์ของตนไปยังผู้ที่ไม่ได้บอกรับอีเมล์ ทำการโฆษณาเว็บของตนด้วย รูปแบบที่สร้างความรำคาญ เสียหายให้แก่ผู้อื่น หรือ การส่งสแปม เป็นต้น
* เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเจาะระบบ การเผยแพร่ไวรัส หรือการเผยแพร่ใด ๆ ที่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมสร้างความวุ่นวาย และ ความเดือดร้อน ให้แก่ผู้อื่น 
* เว็บไซต์ที่มีการใช้งานสคริปต์ที่รบกวนการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ ทั้งความสามารถในการประมวล และหน่วยความจำเป็นจำนวนมากผิดปกติ ไม่ว่าทาง ใดทางหนึ่ง หากทาง Liveboxitdev.com ตรวจพบจะทำการระงับการใช้งานชั่วคราวจนกว่าจะได้รับการแก้ใขจากผู้ใช้บริการ และหากยังฝ่าฝืนอยู่ ทาง Liveboxitdev.com จะปิดเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการทันทีและไม่รับผิดชอบต่อความ เสียหายใดๆทั้งสิ้น 
* เว็บไซต์ที่ให้บริการ Free Email หรือเว็บไซต์ที่จัดแบ่งพื้นที่ย่อยของตนเอง เพื่อขายหรือให้บริการแก่เว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ได้มีข้อตกลงกับทาง Liveboxitdev.com
* เว็บไซต์อื่นๆ ที่ทาง Liveboxitdev.com พิจารณาว่าไม่เหมาะสม

9.       Liveboxitdev.com ขอสงวนสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าผู้ใช้บริการ มีการกระทำที่ขัดต่อนโยบาย การใช้บริการดังที่กล่าวมาข้างต้น 
Liveboxitdev.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาว่าสิ่งที่ผู้ใช้บริการกระทำนั้นเป็นการผิดกฏระเบียบข้อบังคับหรือไม่

10.    Liveboxitdev.com จะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายแก่ เว็บไซต์ต่างๆ ที่เกิดขึ่นไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม เช่น ผู้ใช้บริการเผลอลบข้อมูลของตนเอง เป็นต้น

11.    หาก Liveboxitdev.com ได้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากล Liveboxitdev.com สงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิก หรือระงับการ ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการนั้นๆ เป็นการชั่วคราวเพื่อ ทำการสอบสวน และตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุนั้นๆ

12.    Liveboxitdev.com มีสิทธิยกเลิกให้บริการทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ หากผู้ใช้บริการใช้ บัครเครดิต ปลอม หรือขโมยมาโดยไม่ได้รับ อนุญาติจาก เจ้า ของบัตรในการซื้อบริการ

13.    Liveboxitdev.com สงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่บ้านเมือง

14.    Liveboxitdev.com ขอสงวนสิทธิ์ ในการบริหารโลโก้ของ Liveboxitdev.com ในเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ แต่เพียงผู้เดียว

15.    ข้อมูลเนื้อหา และการ ออกแบบเว็บไซต์ ต่างๆที่ Liveboxitdev.com เป็นผู้จัดทำขึ้น บริษัทฯ ขอ สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ ผู้ใช้บริการคัดลอก ทำซ้ำ หรือ นำไปใช้ที่อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น ลายลักษณ์อักษร

16.    Liveboxitdev.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

 

 เงื่อนไขการจ้างงาน :

1.               ทางบริษัทฯ จะออกแบบโครงร่างเว็บไซต์พร้อมกราฟิค นำเสนอเพื่อดำเนินการได้ถูกต้องตรงกัน เมื่อตกลงอนุมัติต้นแบบงานตามรูปแบบ แล้ว ทีมพัฒนาจึงจะเริ่มเขียนโปรแกรมทันที

*ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมรูปแบบ/ระบบ ในภายหลังจากข้อตกลงในครั้งแรก หากต้องการเพิ่มหรือลด อาจมีค่าใช้จ่าย

2.               สามารถปรับเปลี่ยนดีไซน์เว็บไซต์ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง หากลงมือเขียนโปรแกรมไปแล้วจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนดีไซน์ได้อีก

3.               สามารถปรับแก้ไขระบบเว็บไซต์ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง  ครั้งที่ 4 ขึ้นไปขอคิดว่าบริการครั้งละ 2,500 หรือคิดตามค่าบริการ

4.               ผู้ว่าจ้างต้องจัดเตรียมข้อมูล,เอกสาร,ไฟล์ข้อมูล,ไฟล์รูปภาพ,ไฟล์วิดีโอ และไฟล์อื่น ๆ ให้ครบถ้วนถูกต้อง  จัดส่งที่อีเมล์ liveboxit@gmail.com

5.               การ เพิ่ม หรือ ลดคุณสมบัติของงาน ให้แตกต่างจากที่ระบุใน TOR ไว้แต่แรก  อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด ๆ ของงาน ในภายหลัง อาจต้องมีการทำเพิ่ม ไม่ว่าการเพิ่มหรือลดคุณสมบัติ 

6.               ผู้ว่าจ้างต้องพร้อมส่งรายละเอียดของงานเพิ่มเติม หรือให้รายละเอียดเพิ่มเติม ในกรณีที่ได้รับการร้องขอ หากไม่ได้รับคำตอบในทันที ระยะเวลาในการดำเนินการจะต้องยืดออกไปตามระยะเวลาที่รอคอยคำตอบนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว

7.               ทางบริษัทฯ จะแจ้งผลความคืบหน้าของการดำเนินการ ในส่วนงานให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นระยะ ๆ 

8.               จะเริ่มลงงานเมื่อ ชำระเงินมัดจำ

 งวดแรก ร้อยละ 30  เมื่อตกลงว่าจ้างและลงนามในสัญญาจ้าง

               งวดที่ 2 ร้อยละ  30 เมื่ออนุมัติต้นแบบโครงร่าง

               งวดที่ 3 ร้อยละ 40  เมื่องานแล้วเสร็จและส่งมอบ

9.               ทางบริษัทฯ ไม่สามารถส่ง Sourecode,database ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของโค้ดให้ จนกว่าผู้ว่าจ้างจะชำระเงินครบถ้วนแล้ว ไม่สามารถแบ่งจ่ายเพื่อรับโค้ดบางส่วนได้

10.           ถ้าต้องการให้ทำงานบน Server ของคุณเอง หรือเป็นการแก้ไขโค้ดเดิม ต้องชำระเต็ม 100% แล้วเท่านั้น

11.           ชำระเงินส่วนที่เหลือ หลังจากแจ้งส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว โดยมีระยะเวลาการชำระเงินไม่เกิน 15 วันนับแต่วันที่แจ้งส่งงาน โดยจะต้องตรวจสอบ และชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด หากเกินกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกเงินที่ชำระแล้วคืนได้ และ ข้อตกลงการจ้างงานถือเป็นที่สิ้นสุด

               ** หากมีปัญหาเรื่องการตั้งเบิก หรือไม่สามารถชำระเงินได้ก่อน 15 วัน กรุณาติดต่อประสานงานด่วนที่  052-010345/087-5768715 หรือ อีเมล์ liveboxit@gmail.com

12.           การรับประกัน ทางบริษัทฯ รับประกันเฉพาะ ข้อผิดพลาด (ในกรณีเกินปัญหาการขัดข้องทางเทคนิคเว็บไซต์ error, ข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Bug) ตามที่ตกลงกันไว้ใน  TOR เท่านั้น ไม่รวมถึง คุณสมบัติ ที่ทำไม่ได้ หรือไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลง โดยมีระยะเวลาประกัน 3 เดือน หลังส่งมอบแล้ว

 *** กรณีเช่า Server Hosting กับทางบริษัทฯ จะดูแล/รับประกันตลอดระยะเวลา 1 ปี Private Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปัจจุบัน เว็บไซต์สำเร็จรูป ร้านค้าออนไลน์ ของเรามีลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องมาจาก ร้านค้าออนไลน์ มีคุณภาพและบริการ เป็นที่ประทับใจของลูกค้า ทำให้ลูกค้าบอกต่อกันเรื่อยมานี่คือ
ตัวอย่างลูกค้าเด่นบางส่วน ของ Liveboxit เว็บไซต์สำเร็จรูป ร้านค้าออนไลน์

 

Private Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทไลฟ์บ็อกซ์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ขอยืนยันที่จะรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลท่านดังต่อไปนี้

1.       บริษัท สัญญาว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับผู้ใด ไม่ว่าจะเป็นบุคคล บริษัท หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ

2.       บริษัท จำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลของท่านตามที่ได้แจ้งให้กับเรา เพื่อเป็นประโยชน์ในขณะที่ท่านใช้บริการของเรา รวมทั้งอาจจะมีการส่งข่าวสารที่เราคิดว่าเหมาะสมและน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่าน

3.       บริษัท ยืนยันที่จะรักษาความลับและเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นอย่างดี

4.       บริษัท จะไม่อนุญาติให้บุคคลภายนอกได้เข้าถึงข้อมูลของท่านได้เด็ดขาด

5.       บริษัท จำเป็นต้องส่งข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของท่านกับผู้ให้บริการทางการเงินแต่ Username และ Password ในการเข้าไปแก้ไข เว็บไซต์ของท่าน จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ

6.       บริษัท อาจจะมีการส่งข้อมูลแก่ท่าน เช่น โปรโมชั่น ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตามอีเมล์ที่ท่านได้แจ้งไว้ให้แต่จะระมัดระวังไม่ให้เกิดรำคาญแก่ท่าน