Domain

ให้บริการจดโดเมนเนมในประเทศและต่างประเทศ

ค่าบริการจดโดเมนเนมต่างประเทศ / International Domain Name Register Cost

.com 800 บาท/ปี ไม่ต้องใช้หลักฐานใดๆ
.net 800 บาท/ปี ไม่ต้องใช้หลักฐานใดๆ
.org 800 บาท/ปี ไม่ต้องใช้หลักฐานใดๆ
.biz 800 บาท/ปี ไม่ต้องใช้หลักฐานใดๆ
.info 600 บาท/ปี ไม่ต้องใช้หลักฐานใดๆ
.tv 1,500 บาท/ปี ไม่ต้องใช้หลักฐานใดๆ
.cc 1,500 บาท/ปี ไม่ต้องใช้หลักฐานใดๆ

ค่าบริการจดโดเมนเนมในประเทศ / Domestic Domain Name Register Cost

.co.th 1,500 บาท/ปี บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย (หลักฐานที่ใช้)
.or.th 1,500 บาท/ปี สำหรับหน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไป (หลักฐานที่ใช้)
.go.th 1,500 บาท/ปี เอกสารรับรองจากหน่วยงานราชการ (หลักฐานที่ใช้)
.ac.th 1,500 บาท/ปี หนังสือจัดตั้งโรงเรียน หรือเอกสารรับรองจากกระทรวง (หลักฐานที่ใช้)
.in.th 1,500 บาท/ปี สำหรับหน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไป (หลักฐานที่ใช้)
.net.th 1,500 บาท/ปี สำหรับนิติบุคคลประกอบกิจการโทรคมนาคม (หลักฐานที่ใช้)
.mi.th 1,500 บาท/ปี สำหรับหน่วยงานทางทหาร (หลักฐานที่ใช้)